insert plan

โครงการ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นางรุ่งอรุณ ฤาชัยราม


ข้อที่ 1,2,3,4,5


มาตรฐานที่ 10


2560-05-01 - 2561-03-31


1. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ในโรงเรียน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนยังไม่ตรงกับหลักสูตรที่เขียนขึ้นเพราะยังมีครู และบุคลากรหลายคนสอนไม่ตรงกับผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้แต่ใช้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของสำนักพิมพ์ใช้เป็นจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อให้ครูและบุคลากรได้เข้าใจหลักสูตรอย่างถ่องแท้และใช้ถูกต้องกับการจัดการเรียนการสอนที่แท้จริงจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สามารถนำไปใช้ได้จริงกับนักเรียนในโรงเรียน


2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนด สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ .. 2542


3. เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

มีหลักสูตรโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม .. 2551

ด้านคุณภาพ

1. ครูผู้สอนสามารถใช้หลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง

2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ได้จริง


4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ  5,000  บาทกิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

อื่น

- เสนอขออนุมัติโครงการ

- ประชุมวางแผน

- ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
5,000รวม


5,0005. การประเมินผล


ตัวบ่งชี้

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

- จำนวนครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้และสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

- หลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์

- ประเมินจากการประชุม

- การนิเทศ ติดตาม

1. แบบประเมิน

2. แบบบันทึกการนิเทศ


6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

6.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

6.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

6.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

6.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

6.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนนางรุ่งอรุณ ฤาชัยราม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ


นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม


นางกุสุมาวดี พลเรืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม