กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณครูเสกสรร เรืองเดช

คุณครูเอก  นาเมืองรักษ์

คุณครูสายฝน  สวัสดิเอื้อ

คุณครูมันทนา อุดรบูรณ์