• ประวัติโรงเรียน
  •  ปีที่ก่อตั้ง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  2535     โดย   นายเจริญ   อิ้งจะนิล   ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  ได้ยื่นหนังสือต่อกรมสามัญศึกษาขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนสาขา โดยมอบให้ นายสุรินทร์    อสุระพงศ์   เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน และได้รับการอนุมัติจากสภาตำบลหนองแวงให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ (โคกหนองเป้า) เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพ.ศ. 2535   ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2535  รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1  แบบสหศึกษา  มีนักเรียนจำนวน  88   คน  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  แต่ยังไม่มีอาคารเรียน จึงขอยืมอาคารเรียนจากโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีนายสุรินทร์  อสุระพงศ์  เป็นผู้ดูแลสาขาพ.ศ. 2535   ในภาคเรียนที่  2   ได้ย้ายออกมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอยู่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนใหม่ จำนวน  1  หลัง

   พ.ศ. 2536- 2537  ได้ทำการก่อสร้างอาคารชั่วคราว อีก 1 หลัง รวมเป็น 2  หลัง เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั้น

   ม. 1 – ม. 3   จำนวน  6  ห้องเรียน   มีนักเรียน จำนวน   259  คน    โดยมีนายสุรินทร์   อสุระพงศ์  เป็นผู้ดูแลสาขา

   พ.ศ. 2538            กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม เป็นเอกเทศจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เมื่อวันที่   23   มีนาคม   2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก, ข , ค, จำนวน  3  หลัง  ซึ่งประกอบไปด้วยห้องเรียน ห้องพิเศษ  ห้องบริการ  โรงฝึกงาน และหอประชุมเอนกประสงค์ใต้ถุนอาคาร ก.

   พ.ศ. 2539              เมื่อโรงเรียนได้ก่อสร้างจนเสร็จ จึงนำนักเรียนขึ้นเรียนอาคารใหม่ จัดการเรียนการสอนเป็น  8  ห้องเรียน มีครู – อาจารย์  รวม  9   คน

   พ.ศ. 2540            รื้ออาคารชั่วคราว  3   หลัง  นำไปสร้างเป็นโรงอาหารให้เป็นสัดส่วนและเรียบร้อย จัดการเรียนการสอนเป็น  10  ห้องเรียน ครู – อาจารย์  9  คน

   พ.ศ. 2541            ได้รับอนุมัติให้เปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  2  ห้องเรียน จึงจำเป็นต้องสร้างห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาเด็กไม่มีที่เรียนใต้ถุนอาคาร ก. จำนวน  2  ห้องเรียน เป็นห้องเรียนชั่วคราว  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการติดยาและสารเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างดี จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากเขตการศึกษา  10

   พ.ศ. 2542            ได้ใช้ห้องเรียนพิเศษในอาคาร ก.  ทั้งหมด เช่น ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องคหกรรม ห้องวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกระทั้งอาคาร ค. ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกงาน ก็ถูกนำมาใช้เป็นห้องเรียน

   พ.ศ. 2543            โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงชั้น ม. 6 ทำให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนไม่มีที่เรียน จึงได้ทำหนังสือขออนุมัติต่อเติมอาคาร ( บริเวณที่ประชุมเอนกประสงค์ ) จำนวน  5  ห้องเรียน

   พ.ศ. 2545            โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมและโรงอาหาร แบบ 100/27 และอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร

   พ.ศ. 2547            ได้มีการโยกย้ายผู้บริหารโดย นายสมนึก   จิตตภานันท์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายสุรินทร์   อสุระพงศ์

   พ.ศ. 2547            โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แบ่งเป็น 13 ห้อง จำนวนนักเรียน   376  คน   โดยมีผู้อำนวยการสมนึก   จิตตภานันท์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีครู และบุคลากร ทั้งหมด 21 คน นักการภารโรง 2 คน

   พ.ศ. 2550            โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนำนักศึกษามาเข้าค่ายอาสาพัฒนาสร้างอาคารโรงอาหารแบบถาวรให้จำนวน  1  หลัง

   พ.ศ. 2552             โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งมาซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านพักครู  และจัดทำศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสร้างจิตอาสาชุมชน

   พ.ศ. 2554            โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แบ่งเป็น 7 ห้อง จำนวนนักเรียน   188  คน   โดยมีผู้อำนวยการสมนึก   จิตตภานันท์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีครู และบุคลากร ทั้งหมด 17 คน นักการภารโรง 2 คน

   พ.ศ. 2555            โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แบ่งเป็น 6 ห้อง จำนวนนักเรียน   117  คน   โดยมีผู้อำนวยการสมนึก   จิตตภานันท์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีครู และบุคลากร ทั้งหมด 18 คน นักการภารโรง 2 คน

   พ.ศ. 2556             นายสมนึก  จิตตภานันท์ ผู้อำนวยการเกษียณอายุราชการ  ได้รับแต่งตั้งนายกนก  ยนต์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมแทน

   พ.ศ. 2559            นางกุสุมาวดี  พลเรืองทอง  ได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน